Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44874
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Vũ Đức Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Quảng
Keywords: Tài chính;Ngân sách nhà nước;Kho bạc nhà nước;Kiểm soát
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống những lý luận cơ bản và xác định yêu cầu về ngân sách nhà nước (NSNN) nói chung và kiểm soát chi NSNN nói riêng. Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn NSNN qua hệ thống Kho b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44874
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002082_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 864.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.