Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44876
Title: Quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trần, Thị Lan Hương, người hướng dẫn
Phạm, Thị Tường Vân
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quản lý ngân sách;Lâm Đồng;Giai đoạn 2011 - 2015;Ngân sách
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ cơ sở lý luận về ngân sách và quản lý ngân sách, phân cấp và cân đối ngân sách. Phân tích thực trạng về ngân sách và công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá hiệu quả của công tác quản lý ngân sách của tỉnh Lâm Đồng: Chỉ ra nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44876
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002049_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.