Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44881
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Lê, Quân , người hướng dẫn
Trần, Thị Hường
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44881
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007147.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.