Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44887
Title: Thực trạng M&A trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam hiện nay - trường hợp của 3 Ngân hàng Đệ Nhất - Tín Nghĩa - Sài Gòn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Định, Thị Thanh Vân, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Ngân hàng;Tài chính;Sát nhập
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng kết lại tình hình hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Phân tích thực trạng về hoạt động mua bán và sáp nhập giữa 3 ngân hàng Đệ Nhất – Tín Nghĩa – Sài Gòn, qua đó rút ra những tồn tại trong hoạt động (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44887
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001958_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 708.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.