Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44891
Title: Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trần, Thị Thanh Tú, người hướng dẫn
Phan, Thị Hồng Hà
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44891
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007165.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.