Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44892
Title: Hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Cầu đường Long Biên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44892
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007164.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.