Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44895
Title: Kinh nghiệm phát triển lịch Quốc tế của Thái Lan và những gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng , người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Ngọc
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Phát triển Du lịch;Thái Lan
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới & quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số lý luận chung về du lịch quốc tế. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của Thái Lan và Việt Nam. Phân tích kinh nghiệm phát triển du lịch quốc tế của Thái Lan. Đưa ra một số giải pháp từ kinh nghiệm phát triển du lị (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44895
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001723_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.