Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44899
Title: Quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Nguyễn Ngọc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thành Hiếu, người hướng dẫn
Trần, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44899
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007161.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.