Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44906
Title: Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Phú Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Hằng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44906
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007154.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.