Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44909
Title: Phát triển thị trường giáo dục Đại học ở Mỹ, Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Phượng, người hướng dẫn
Đinh, Thế Thuận
Keywords: Phát triển thị trường;Giáo dục đại học ở Mỹ;Giáo dục đại học ở Nhật
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: 66 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát những vấn đề lý luận về phát triển thị trường giáo dục đại học. Chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong phát triển thị trường giáo dục đại học ở Mỹ và Nhật Bản. Khái quát bối cảnh phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay, chỉ rõ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44909
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001495_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.