Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44913
Title: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trần, Thị Thanh Tú , người hướng dẫn
Nguyễn, Hoàng Ngọc
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44913
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007150.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.