Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44920
Title: Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trần, Đức Hiệp, người hướng dẫn
Lại, Thị Đông Hà
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44920
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007143.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.