Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44924
Title: Chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Nam chi nhánh Giảng Võ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Quách, Mạnh Hào, người hướng dẫn
Đào, Duy Hưng
Keywords: Tín dụng;Chất lượng tín dụng;Ngân hàng TMCP Phương Nam;Ngân hàng;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ vai trò tín dụng trong sự nghiệp phát triển ngân hàng. Phân tích rõ thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ hiện nay. Nêu lên định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP P (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44924
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001361_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.