Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44927
Title: Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Hoàng, Việt Hà
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 131 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44927
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007140.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.