Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44928
Title: Chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nữ
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44928
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008150.pdf
  • Description : 
  • Size : 832.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.