Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44931
Title: Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA cho ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 1993 - 2010 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi , người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Hương
Keywords: Kinh tế quốc tế;Quan hệ kinh tế;Nguồn vốn ODA;Giáo dục Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những vấn đề lý luận về nguồn vốn ODA đối với ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn từ năm 1993 đến nay. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng nguồn vốn ODA đối với ngành giáo dục và đề xuất những giải pháp nhằm thu hút và sử dụng hợp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44931
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001233_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.