Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44933
Title: Phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quận Hà Đông thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Chu, Văn Cấp, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thu Trang
Keywords: Kinh tế chính trị;Nguồn nhân lực;Quận Hà Đông
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa lý luận về nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44933
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001222_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.