Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44935
Title: Quản lý các công trình xây dựng bằng vốn nhà nước tại quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04 10
Authors: Phan, Kim Chiến, người hướng dẫn
Nguyễn, Sỹ Hiếu
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44935
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007272.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.