Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44937
Title: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Đô: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Vũ, Thị Hương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44937
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007138.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.