Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44939
Title: Dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn Tây : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 12 01
Authors: Đào, Minh Phúc , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Ngân hàng;Dịch vụ ngân hàng;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ bức tranh về dịch vụ ngân hàng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn Tây, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn Tây. Hệ t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44939
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000902_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.