Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44941
Title: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Tân
Keywords: Quản trị kinh doanh;Tài chính;Phân tích tài chính;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2011
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trong những năm gần đây, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44941
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000380_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.