Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44945
Title: Khủng hoảng thị trường khoản vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ và những đề xuất cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Phạm, Thị Lan Anh
Keywords: Khủng hoảng thị trường;Mỹ;Quản lý tài chính;Vay thế chấp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 179 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày cơ sở lý luận về thị trường khoản vay thế chấp bất động sản- Điển hình cấu trúc thị trường khoản vay thế chấp Mỹ. Nghiên cứu thực trạng khủng hoảng thị trường khoản vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ, qua tìm hiểu về: Bối cảnh kinh tế Mỹ đầu những năm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44945
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02776_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.