Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44947
Title: Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty Dịch vụ Viễn thông : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Xuân Phong, người hướng dẫn
Lưu, Thanh Mai
Keywords: Dự án đầu tư;Quản trị kinh doanh;Thẩm định dự án
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Vận dụng lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư vào phân tích đánh giá tình hình công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty Dịch vụ Viễn thông, từ đó rút ra nhận xét những kết quả đạt được, những tồn tại. Đồng thời đưa ra nguyên nhân và đề xuất các giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44947
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02753_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.