Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44950
Title: Quản trị tiền mặt - Thực trạng và giải pháp ở Công ty Việt Hà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Trần, Hòa Bình
Keywords: Công ty Việt Hà;Quản lý tiền mặt;Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan cơ sở lý luận về quản trị tiền mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị tiền mặt và đánh giá hiệu quả hoạt động này tại Công ty Việt Hà. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu – nhược điểm, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44950
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02660_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.