Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44952
Title: Giải pháp thông tin tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 38 05
Authors: Đặng, Đức Sơn, người hướng dẫn
Đào, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Doanh nghiệp vừa;Hà Nội;Quản trị kinh doanh;Thông tin tài chính;Doanh nghiệp nhỏ;Vốn
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương I: Cơ sở lý luận về vai trò của thông tin tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương II: Thực trạng vai trò thông tin tài chính đối với việc tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội. Chươ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44952
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02590_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.