Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44962
Title: Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Tiệp, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản trị kinh doanh;Quảng Bình
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
140 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý lao động và các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng lao động. Giới thiệu các nội dung của công tác quản lý nguồn nhân lực ảnh hưởng tới hiệu qủa sử dụng nguồn nhân lực (HQSDNNL) trong doanh nghiệp, cũng như các chỉ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44962
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02414_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.