Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44971
Title: Nhượng quyền thương mại (franchise) - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Hoàng, Thu Thủy
Keywords: Kinh tế quốc tế;Nhượng quyền thương mại;Thương mại quốc tế
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về Franchise, lợi ích, cũng như điều kiện để áp dụng phương thức Franchise. Phân tích những kinh nghiệm áp dụng phương thức Franchise ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Singapore. Nghiên cứu thực trạng áp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44971
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02249_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.