Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44972
Title: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Văn Vần, người hướng dẫn
Lê, Vinh Quang
Keywords: Hiệu quả kinh doanh;Công ty trách nhiệm hữu hạn;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hoá một số cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại - dịch vụ. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình trong hoạt động kinh doanh xây dựng và hoạt động kinh doanh vận tải. Nêu một s (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44972
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02095_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.