Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44974
Title: Cải cách ngành bưu chính viễn thông của một số nước đang phát triển kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Bưu chính viễn thông;Cải cách;Nước đang phát triển;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của cải cách ngành bưu chính viễn thông (BCVT) của các nước trên thế giới. Nghiên cứu quá trình cải cách ngành BCVT của một số nước đang phát triển có nền kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu, Trung Quốc, rút ra những (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44974
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02042_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.