Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44975
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đỗ, Kim Sơn, Người hướng dẫn
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Ngân hàng Công thương;Quản trị kinh doanh;Rủi ro tín dụng;Tín dụng
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Trình bày những vấn đề chung về quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại (NHTM): hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng (RRTD), nội dung của quản trị RRTD, các biện pháp phòng ngừa RRTD và thiết lập bộ máy thực hiện quản trị RRTD theo uỷ ban Basel. Nghiên cứu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44975
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01807_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.