Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44985
Title: Quản lí tài chính tại ngân hàng nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Xuân Hòa , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hà , 1990-
Keywords: Quản lý tài chính;Ngân hàng;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44985
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007077.pdf
  • Description : 
  • Size : 877.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.