Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44996
Title: Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 60 34 02 01
Authors: Đinh, Ngọc Dinh, người hướng dẫn
Lương, Đắc Định
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44996
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007127.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.