Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44998
Title: Khu vực dịch vụ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
Authors: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
Đào, Thị Thu Trang
Keywords: Khu vực dịch vụ;Kinh tế dịch vụ;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 139 tr. + Đĩa mềm
Phân tích đặc điểm, vai trò, điều kiện phát triển của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện đại; bước đầu đúc rút một vài bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc phát triển khu vực dịch vụ có thể tham khảo đối với Việt Nam. (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44998
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00748_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.