Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44999
Title: Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5.02.01
Authors: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
Phí, Mạnh Phong
Keywords: Thể chế kinh tế;Việt Nam;Kinh tế thị trường
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 116 tr. + Đĩa mềm
Khái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44999
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00745_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.