Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45011
Title: Môi trường đầu tư ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Lê, Thị Thúy Nga
Keywords: Kinh tế tài chính;Môi trường kinh tế;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 99 tr. + Đĩa mềm, tóm tắt
Nghiên cứu một số khía cạnh chung về môi trường đầu tư và các yếu tố cấu thành của nó. Vai trò của môi trường đầu tư đối với tăng trường và phát triển kinh tế. Nêu kinh nghiệm hoàn thiện môi trường đầu tư ở các nước trong khu vực Đông Á. Tập trung khảo cứu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45011
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00663_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.