Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45012
Title: Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái bình dương giai đoạn 2000 - 2004 : Luận văn ThS Kinh tế: 5.02.12
Authors: Nguyễn, Thiết Sơn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Mạnh
Keywords: Châu á-Thái Bình Dương;Chính sách kinh tế;Kinh tế đối ngoại;Mỹ
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 108 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Luận văn ThS Kinh tế đối ngoại -- Khoa Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Trình bày một cách hệ thống một số lý thuyết cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn 2000-2004; Phân tích một số nội dung cơ bả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45012
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00655_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.