Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45017
Title: Sử dụng chính sách tài chính - tiền tệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Bùi, Thị Trinh
Keywords: Chính sách tài chính;Kinh tế tài chính;Tiền tệ;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 132 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Làm rõ những vấn đề lý luận của hoạt động xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với việc tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nêu vai trò của chính sách tài chính - tiền tệ đối với hoạt động xuất khẩu. Đánh giá thực trạng sử dụng chính sách tài ch (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinhtế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45017
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00632_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.