Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45018
Title: Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân dưới tác động của Luật doanh nghiệp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Đình Thiên, người hướng dẫn
Lê, Thị Thảo
Keywords: Kinh tế tư nhân;Luật doanh nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 123 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Trình bày hiện trạng, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN). Đánh giá thực trạng phát triển của khu vực KTTN từ khi có luật doanh nghiệp (LDN). Phát hiện những mặt tích cực cũng như hạn chế của LDN và việc thực hiện luật. Đưa ra những giải pháp thiết (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45018
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00631_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 914.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.