Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45019
Title: Hiệp định ưu đãi và bảo hộ đầu tư : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Lê, Bộ Lĩnh, người hướng dẫn
Trần, Thị Ngọc Quyên
Keywords: Nhật bản;Quan hệ kinh tế;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 123 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Làm rõ cơ sở ký kết Hiệp định Ưu đãi và bảo hộ đầu tư Việt - Nhật dựa trên nhu cầu phát triển của hai nền kinh tế cũng như xu hướng mới - ký kết các hiệp định đầu tư song phương. Phân tích nội dung chính về ưu đãi và bảo hộ đầu tư trong Hiệp định, từ đó đá (...)
Electronic Resources
.Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45019
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00630_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 927.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.