Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45022
Title: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thu Hà
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Kinh tế nông nghiệp;Nghệ An;Sản xuất nông nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
109 tr. + Tóm tắt, Đĩa mềm
Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời phân tích thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An trong gnhững năm qua, đặc biệt là thời kỳ 1996 - 2003. Đề (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45022
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00592_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 971.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.