Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45024
Title: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Hoàng, Thị Thanh Nhàn, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Sinh
Keywords: Doanh Nghiệp;Kinh tế quốc tế;Năng lực cạnh tranh;Quan hệ kinh tế;Quá trình hội nhập;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
83 tr. + Tóm tắt, Đĩa CD- ROM
Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách, giải pháp, khuyến nghị cụ thể cho Nhà nước và các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để phát triển nền (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45024
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00588_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.