Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45025
Title: Vai trò của ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Hương
Keywords: Kinh tế tài chính;Ngân hàng quốc tế;Nước đang phát triển
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 106 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Tổng quan về Ngân hàng thế giới và làm rõ tác động hai mặt của Ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp cần thiết để Việt Nam tranh thủ những tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Ngân hàng Th (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45025
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00576_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 949.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.