Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45026
Title: Hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á: thực trạng, triển vọng và một số gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vũ Hà
Keywords: Hợp tác kinh tế;Kinh tế tài chính;Tiền tệ;Đông Á
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Electronic Resources
Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45026
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00575_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.