Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45027
Title: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean và tác động của nó tới quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Nguyễn, Trọng Xuân, Người hướng dẫn
Đặng, Thị Lan Anh
Keywords: ASEAN;Kinh tế quốc tế;Quan hệ kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 149 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Phân tích tình hình thực tiễn trong lĩnh vực ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam với ASEAN để làm sáng tỏ quan hệ hợp tác kinh tế với ASEAN như là một trong những nhân tố cơ bản thúc đẩy hội nhập kinh tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45027
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00574_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.