Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45029
Title: Kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Xuân
Keywords: Kinh tế thị trường;Kinh tế vĩ mô;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 123 tr. + Đĩa mềm
Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đánh giá thực trạng kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ khi tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế để đề xuất một số quan điểm, phương hư (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45029
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00572_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 942.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.