Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45031
Title: Phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Nguyễn, Văn Ngừng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Hoàng
Keywords: Khu công nghiệp;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 117 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Tổng quan những vấn đề cơ bản về khu công nghiệp như khái niệm, cách phân loại, đặc trưng của mỗi loại hình khu công nghiệp, cơ chế hoạt động, tác động của khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế. Tìm hiểu sự hình thành và vai trò của các khu công nghiệ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45031
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00570_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.