Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45032
Title: Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Phan, Trọng Phức, Người hướng dẫn
Lê, Văn Hải
Keywords: Giáo dục;Nguồn nhân lực;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 106 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo (GDĐT). Nêu những yếu tố cấu thành và vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng NNL và chỉ ra (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45032
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00569_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.