Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45033
Title: Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế - xã hội ở Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn
Đặng, Thành Chung
Keywords: Kinh tế lao động;Nghệ An;Nhu cầu việc làm
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
102 tr. + Đĩa mềm
Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45033
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00568_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.