Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45034
Title: Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 5 02 01
Authors: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn
Hoàng, Văn Cương
Keywords: Chuyển giao công nghệ;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 111 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45034
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00567_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.