Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45036
Title: Chính sách khuyến khích xuất khẩu ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế: 50212
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, Người hướng dẫn
La, Thị Nối
Keywords: Hoạt động xuất khẩu;Kinh tế;Trung quốc
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 86 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Nghiên cứu quá trình cải cách - mở cửa kinh tế ở Trung Quốc, đặc biệt là các chính sách xuất khẩu được thực hiện từ 1978 đến nay để đưa ra những thành công và thất bại trong hoạt động này. Trên cở sở đó, phân tích các nguyên nhân của sự thành công cũng như (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45036
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00557_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 899.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.